Misja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanowicach

Misją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach jest zapewnienie szeroko pojętego dobra dziecka, utrzymywanie właściwych relacji z rodzicami i współpraca ze środowiskiem lokalnym. Misję tę realizujemy przez:

 1. dbałość o wysoki poziom nauczania;
 2. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji, wzajemnego szacunku i życzliwości;
 3. uczenie tolerancji;
 4. dostrzeganie i rozwijanie talentów naszych uczniów;
 5. rozwijanie inteligencji emocjonalnej;
 6. podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;

7.    upowszechnianie zdrowego stylu życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne

 1. wychowanie w duchu patriotyzmu, uczenie poszanowania historii narodu  i tradycji regionu;
 2. wychowanie krytycznego czytelnika;
 3. przygotowanie ucznia do wyboru zawodu i podjęcia kierunku kształcenia;
 4. wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

Wizja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanowicach

Nauczmy na najwyższym poziomie i rozwijamy inteligencję emocjonalną, która warunkuje nabycie umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku niezbędnych do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do dalszej nauki na wyższych etapach kształcenia, będzie aktywny, zaradny, odpowiedzialny, ciekawy świata, będzie miał wysoki poziom samoświadomości i poradzi sobie w sytuacjach trudnych. Absolwent Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach, będzie miał potrzeby obcowania z książką, będzie samodzielnie i krytycznie myśleć oraz posiadać swój system wartości, odróżniać dobro od zła, będzie tolerancyjnym człowiekiem.

W naszym Zespole relacje uczeń – nauczyciel opierają się na wzajemnym szacunku. Kadra pedagogiczna jest otwarta na wyzwania, podejmuje twórcze działania w pracy z dziećmi, dokształca się i stosuje ciekawe dla dziecka metody pracy. Szkoła jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym w którym dzieci, ich rodzice i nauczyciele czują się dobrze.

Nasz szkoła rozwija kompetencje uczniów, przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nasi uczniowie prezentują postawy patriotyczne i obywatelskie, promują zdrowy styl życia, przeciwdziałają agresji, odpowiadają za własne czyny, są samokrytyczni i samodzielni, sprawiedliwi i tolerancyjni.

Misja publicznego przedszkola w stanowicach

Nasze przedszkole:

 1. zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo;
 2. tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami;
 3. przestrzega praw dziecka;
 4. kształtuje postawy moralne, proekologiczne;
 5. promuje zdrowie fizyczne i psychiczne;
 6. analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się;
 7. nauczyciele stwarzają atmosferę przyjazną dziecku, przeciwdziałają izolacji społecznej i nietolerancji;
 8. rodzice są partnerami szkoły – uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych oraz sprawach związanych z edukacją i wychowaniem ich dzieci;
 9. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, nauczyciele w wysokim stopniu przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole;
 10. W naszym przedszkolu akceptujemy każde dziecko – takim jakim jest.

Wizja publicznego przedszkola w stanowicach

Nasze przedszkole to przedszkole otwarte na dziecko, rodziców, środowisko – na ich potrzeby, marzenia i dążenia.

 1. Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu;
 2. Uczymy dzieci otwartości wobec siebie, drugiej osoby i środowiska;
 3. Uczymy dzieci miłości do ojczyzny;
 4. Dzieci uczą się przez odkrywanie, przeżywanie, eksperymentowanie;
 5. Zajęcia prowadzone są tak by wydobyć i rozwinąć talenty dziecka, nauczyć go samodzielnego rozwiązywania problemów i umocnić wiarę we własne możliwości.