”PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STRZEGOM”
realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

      Nasza szkoła, od pierwszego września 2020 roku realizowała projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

     Głównym celem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia realizowane były w dwóch grupach uczniów klasy ósmej. Odbywały się dwa razy w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Z chwilą przejścia szkół na formę nauczania zdalnego, zajęcia w ramach projektu realizowane były także w formie zdalnej za pomocą Microsoft Teams. Jest to usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoftu, takimi jak Microsoft Office oraz Skype.

     W ramach projektu na zajęciach wykorzystywane były:

     Przypomnieć warto, że dzięki udziałowi w projekcie językowym pracownia językowa została wzbogacona o wiele pomocy do nauczania języka angielskiego.

Piotr Szmidt

Wnioski z diagnozy przeprowadzonej 26.01.2021r. i 29.01.2021r.

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach

     Zakończył się pierwszy semestr drugiego roku realizacji projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

     Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     Realizację założeń projektu w pierwszym semestrze należy podzielić na dwa etapy:

 • Od 1 września 2020 roku do 23 października 2020 roku – w tym czasie uczniowie uczęszczali do szkoły i realizowali projekt. Jedni uczniowie wyrównywali swoje braki, a inni wzbogacali słownictwo i rozwijali swoje umiejętności. Pracowali indywidualnie, w parach, grupach - dyskutowali, oglądali krótkie filmiki, rozwiązywali testy, grali w gry językowe. Używali fiszek i słowników. Korzystali z tablicy interaktywnej oraz laptopów.
 • Od 26 października 2020 roku do 29 stycznia 2021 roku – w tym czasie uczniowie realizowali projekt on line. Mimo tego nadal sposób pracy się nie zmienił - jedni uczniowie wyrównywali swoje braki, a inni wzbogacali słownictwo i rozwijali swoje umiejętności. Uczniowie pracowali tylko indywidualnie – kontaktowali się z nauczycielem za pomocą różnych programów i aplikacji. Otrzymywali objaśnienia i instrukcje do zadań oraz oglądali krótkie filmiki, rozwiązywali testy, grali w gry językowe.

     Wyniki przeprowadzonej 26 stycznia i 29 stycznia 2021 roku w formie zdalnej diagnozy pokazują, że uczniowie dzięki uczestnictwu w zajęciach uzyskali oczekiwany wzrost poziomu kompetencji (80,6 %).

     To bardzo dobra informacja mając na uwadze to, że są to uczniowie klasy VIII i niedługo zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty między innymi z języka angielskiego. Jego wyniki są bardzo ważne w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

PIOTR SZMIDT

Diagnoza w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach

26.01.2021r.

 Grupa III (5 uczniów)

 1. Analiza ilościowa:
 2. Średni wynik w grupie III – 40,6 punkty
 3. Jeden uczeń uzyskał wynik najwyższy (maksymalny) – 50 punktów
 4. Jeden uczeń uzyskał wynik najniższy – 32 punkty
 5. Średnia arytmetyczna – 40,6 punkty
 6. Modalna – 40 punktów
 7. Mediana – 43 punkty
 8. Frakcja opuszczeń – brak
 9. Analiza jakościowa:
 10. Opis:
 • Środowisko sprzyja edukacji uczniów
 • Indywidualnie uczniowie prezentują bardzo dobry potencjał
 • Szkoła stwarza odpowiednie warunki do edukacji uczniów
 • Słabe strony wynikające z diagnozy to w niektórych przypadkach brak zasobu słów, mocne strony to dobre posługiwanie się w zakresie środków językowych,
 1. Analiza z kartoteką testu:
 2. Najlepiej opanowane zostały środki językowe
 3. Najsłabiej opanowane zostały rozumienie tekstów pisanych i wypowiedź pisemna
 4. Czynności opanowane najsłabiej były sprawdzane w badaniach wewnątrzszkolnych (w testach, sprawdzianach, egzaminach próbnych) i są na tej podstawie doskonalone
 5. Wnioski i rekomendacje:
 6. Nauczyciel współpracuje i będzie współpracował z nauczycielami z innych szkół
 7. Uczniowie są dobrze przygotowani do edukacji w następnym semestrze nauki
 8. Współpraca szkoły z rodzicami układa się bardzo dobrze – rodzice wspierają szkołę

W grupie zanotowano przyrost wiedzy i umiejętności o 81,2%.

Diagnoza w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach

26.01.2021r.

Grupa I (4 uczniów)

 1. Analiza ilościowa:
 2. Średni wynik w grupie I – 40 punktów
 3. Jeden uczeń uzyskał wynik najwyższy – 50 punktów
 4. Jeden uczeń uzyskał wynik najniższy – 25 punktów
 5. Średnia arytmetyczna – 40 punktów
 6. Modalna – 42 punktów
 7. Mediana – 42,5 punktów
 8. Frakcja opuszczeń – brak
 9. Analiza jakościowa:
 10. Opis:
 • Środowisko sprzyja edukacji uczniów
 • Indywidualnie uczniowie prezentują bardzo dobry potencjał
 • Szkoła stwarza odpowiednie warunki do edukacji uczniów
 • Słabe strony wynikające z diagnozy to w niektórych przypadkach to brak zasobu słów, brak znajomości zasad gramatyki, mocne strony to rozumienie tekstów pisanych
 1. Analiza z kartoteką testu:
 2. Najlepiej opanowane zostały funkcje językowe
 3. Najsłabiej opanowane zostały środki językowe
 4. Czynności opanowane najsłabiej były sprawdzane w badaniach wewnątrzszkolnych (w testach, sprawdzianach, egzaminach próbnych) i są na tej podstawie doskonalone
 5. Wnioski i rekomendacje:
 6. Nauczyciel współpracuje i będzie współpracował z nauczycielami z innych szkół
 7. Uczniowie są dobrze przygotowani do edukacji w następnych latach nauki
 8. Współpraca szkoły z rodzicami układa się bardzo dobrze – rodzice wspierają szkołę

W grupie zanotowano przyrost wiedzy i umiejętności o 80 %.

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OD STYCZNIA DO MAJA 2021R 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W STANOWICACH

„Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

 

LP.

Nazwa zajęć

(wsparcie uczniów)

Grupa

Data realizacji zajęć

Liczba godzin zajęć

w dniu

Godzina realizacji zajęć

Sala zajęć

Nazwisko imię prowadzącego

 

1

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

19.01.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

2

Zajęcia rozwijające

III

22.01.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

3

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

26.01.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

4

Zajęcia rozwijające

III

29.01.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

5

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

2.02.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

6

Zajęcia rozwijające

III

5.02.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

7

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

9.02.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

8

Zajęcia rozwijające

III

12.02.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

9

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

16.02.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

10

Zajęcia rozwijające

III

19.02.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

11

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

23.02.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

12

Zajęcia rozwijające

III

26.02.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

13

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

2.03.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

14

Zajęcia rozwijające

III

5.03.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

15

Zajęcia rozwijające

I

9.03.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

16

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

III

12.03.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

17

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

16.03.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

18

Zajęcia rozwijające

III

19.03.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

19

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

23.03.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

20

Zajęcia rozwijające

III

26.03.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

21

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

30.03.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

22

Zajęcia rozwijające

III

9.04.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

23

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

13.04.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

24

Zajęcia rozwijające

III

16.04.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

25

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

20.04.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

26

Zajęcia rozwijające

III

23.04.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

27

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

27.04.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

28

Zajęcia rozwijające

III

30.04.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

29

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

4.05.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

30

Zajęcia rozwijające

III

7.05.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

31

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

11.05.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

32

Zajęcia rozwijające

III

14.05.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

33

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

18.05.2021

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

34

Zajęcia rozwijające

III

21.05.2021

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

PROJEKT: ”PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA STRZEGOM”
realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

Harmonogram zajęć Język angielski podział na poszczególne miesiące- aktualizacja

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2020R 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W STANOWICACH- aktualizacja

 

LP.

Nazwa zajęć

(wsparcie uczniów)

Grupa

Data realizacji zajęć

Liczba godzin zajęć

w dniu

Godzina realizacji zajęć

Sala zajęć

Nazwisko imię prowadzącego

 

1

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

1.09.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

2

Zajęcia rozwijające

III

4.09.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

3

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

20.10.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

4

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

22.10.2020

1

14.20 - 15.05

B1

Piotr Szmidt

5

Zajęcia rozwijające

III

22.10.2020

1

15.05 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

6

Zajęcia rozwijające

III

23.10.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

7

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

27.10.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

8

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

29.10.2020

1

14.20 – 15.05

B1

Piotr Szmidt

9

Zajęcia rozwijające

III

29.10.2020

1

15.05 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

10

Zajęcia rozwijające

III

30.10.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

11

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

2.11.2020

1

8.00 – 8.45

B1

Piotr Szmidt

12

Zajęcia rozwijające

III

2.11.2020

1

8.00 – 8.45

B1

Piotr Szmidt

13

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

5.11.2020

1

14.20 – 15.05

B1

Piotr Szmidt

14

Zajęcia rozwijające

III

5.11.2020

1

15.05 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

15

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

3.11.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

16

Zajęcia rozwijające

III

6.11.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

17

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

10.11.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

18

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

12.11.2020

1

14.20 – 15.05

B1

Piotr Szmidt

19

Zajęcia rozwijające

III

12.11.2020

1

15.05 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

20

Zajęcia rozwijające

III

13.11.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

21

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

17.11.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

22

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

19.11.2020

1

14.20 – 15.05

B1

Piotr Szmidt

23

Zajęcia rozwijające

III

19.11.2020

1

15.05 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

24

Zajęcia rozwijające

III

20.11.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

25

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

24.11.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

26

Zajęcia rozwijające

III

27.11.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

27

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

1.12.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

28

Zajęcia rozwijające

III

4.12.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

29

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

8.12.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

30

Zajęcia rozwijające

III

11.12.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

31

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

15.12.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

32

Zajęcia rozwijające

III

18.12.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

 

 

 

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2020R 

 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W STANOWICACH

 

 pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

 

LP.

Nazwa zajęć

(wsparcie uczniów)

Grupa

Data realizacji zajęć

Liczba godzin zajęć

w dniu

Godzina realizacji zajęć

Sala zajęć

Nazwisko imię prowadzącego

 

1

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

1.09.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

2

Zajęcia rozwijające

III

4.09.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

3

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

8.09.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

4

Zajęcia rozwijające

III

11.09.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

5

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

15.09.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

6

Zajęcia rozwijające

III

18.09.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

7

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

22.09.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

8

Zajęcia rozwijające

III

25.09.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

9

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

29.09.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

10

Zajęcia rozwijające

III

2.10.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

11

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

6.10.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

12

Zajęcia rozwijające

III

9.10.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

13

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

13.10.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

14

Zajęcia rozwijające

III

16.10.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

15

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

20.10.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

16

Zajęcia rozwijające

III

23.10.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

17

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

3.11.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

18

Zajęcia rozwijające

III

6.11.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

19

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

10.11.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

20

Zajęcia rozwijające

III

13.11.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

21

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

17.11.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

22

Zajęcia rozwijające

III

20.11.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

23

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

1.12.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

24

Zajęcia rozwijające

III

4.12.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

25

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

I

8.12.2020

2

14.20 – 15.50

B1

Piotr Szmidt

26

Zajęcia rozwijające

III

11.12.2020

2

13.30 – 15.00

B1

Piotr Szmidt

 

 

Plan zajęć w roku szkolnym 2020/2021 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Stanowicach

 

na zajęciach z języka angielskiego w ramach projektu edukacyjnego:

 

Lp.

Nazwa zajęć proponowanych uczniom

prowadzący

grupa

Liczba godzin realizowanych  od IX do XII

2020

Liczba godzin realizowanych

od I do V 2021

dzień zajęć

godzina

zajęć

sala zajęć

 

1

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Piotr Szmidt

I

26

34

wtorek 

14.20 – 15.50

B1

2

Zajęcia rozwijające

Piotr Szmidt

III

26

34

piątek 

13.30 – 15.00

B1

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020R 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W STANOWICACH
 pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowanego przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00